Joke in the ER

Yesterday in the ER…

Doctor: ok, let me take a look at your ears. 

Peanut: You see any minions?

This little peanut of mine, even at 102F  degree fever, he still managed to make me laugh tenderly. 

Advertisements

5 thoughts on “Joke in the ER

    1. Nó cũng không thông minh lắm đâu chị. Tại lúc đi bác sĩ của nó thì nó không cho cô Bác sĩ khám lỗ tai nên cô đó nói là muốn tìm minions. Nên lúc vô phòng ER ông Bác sĩ vừa nói khám tai cho nó thì nó mới hỏi câu đó. Nghe vui ghê!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s