Joke in the ER

Yesterday in the ER…

Doctor: ok, let me take a look at your ears. 

Peanut: You see any minions?

This little peanut of mine, even at 102F  degree fever, he still managed to make me laugh tenderly. 

Advertisements

5 thoughts on “Joke in the ER

    1. Nó cũng không thông minh lắm đâu chị. Tại lúc đi bác sĩ của nó thì nó không cho cô Bác sĩ khám lỗ tai nên cô đó nói là muốn tìm minions. Nên lúc vô phòng ER ông Bác sĩ vừa nói khám tai cho nó thì nó mới hỏi câu đó. Nghe vui ghê!

Comments are closed.