Mental rejuvenation


While Mr. O take the boys to see a matinee viewing of The Good Dinosaurs, I am siting at Barnes and Nobles’s Starbucks sipping on my own homemade coffee and writing that dang-it web article.

But my time is well spent.

I like this simple pleasure that gives me some time and space away from the kids.

Today is the last day of their winter break. Normal schedules will be resumed at 6 a.m. tomorrow.

One thought on “Mental rejuvenation

  1. Hôm New Year, cả nhà dắt nhau đi Barnes and Nobles’s, tui cũng chui vô 1 góc, “gặm” hết gần quyển sách trong khi mấy bố con nhà kia đi lòng vòng kiếm sách cho tụi nhỏ á. Chỉ có điều hổng có uống cà phê thôi ờ. Nhiều khi, chỉ cần 1 khoảnh khắc bình yên vậy thôi á nàng ui!

    Ủa, tụi nhỏ trên đó đi học lại sớm há, tại anh em nhà Cún hôm nay vẫn còn nghỉ, ngày mai mới đi học lại lận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s