A Winter Eden

It lifts existence on a plane of snow
One level higher than the earth below,

— quote from A Winter Eden, a poem by Robert Frost.


Advertisements

One thought on “A Winter Eden

  1. Đẹp não nùng luôn nè! 😉 😀

    Trển lạnh dữ rồi ha em iu? Xứ cao bồi thì bắt đầu trở lại, nhưng chưa đến nỗi nào đâu.

Comments are closed.