Cơm Hến

Lần đầu tiêu được thưởng thức. 

Clam rice bowl, with lots of vegetables, and spices.

Advertisements